ดาวน์โหลดเอกสาร(แบบฟอร์มต่าง ๆ )
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แบบประเมินมาตรฐานพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
32
11 เม.ย. 2560
2 แบบสำรวจและขอรับบริการเก็บ ขน มูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
620
04 ม.ค. 2554
3 ประกาศปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
633
20 ก.ค. 2553
4 แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว ดาวน์โหลดเอกสาร
12201
04 ม.ค. 2553
5 แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน ดาวน์โหลดเอกสาร
7562
04 ม.ค. 2553
6 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง ดาวน์โหลดเอกสาร
10597
04 ม.ค. 2553
7 แบบฟอร์ม คำร้องขออนุญาตก่อสร้างและหนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
553
10 ก.ค. 2552
8 หลักฐานการขออนุญาตขุดดินหรือถมดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
569
10 ก.ค. 2552
9 แบบฟอร์มใบแจ้งการขุดดินหรือถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. 2543 ดาวน์โหลดเอกสาร
6025
10 ก.ค. 2552
10 ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
672
10 ก.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : 1