Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ถ.ขนอม-ดอนสัก ม.3 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 โทรศัพท์ 075-754230

 
นายสราวุฒิ แพลือ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
(061-257-5372)
 
นายวิรัช สุขศิริ
ปลัด อบต.ควนทอง
( 084-8987003)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญัญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
มาตราการป้องกัน
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานงบแสดงแสดงฐานะการเงินประจำปี
รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
กิจการสภา
กิจการงานสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แบบฟอร์มต่างๆ
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ช่องทางการเข้าทำแบบสำรวจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ปีงบประมาณ 2564
1.ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT)
2.ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT)
คลิกตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT)
คลิกตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT)
   

  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต (ดู : 2)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ (ดู : 7)
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15-16/2565 (ดู : 2)
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (ดู : 24)
การประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ (ดู : 34)
การพิจารณาสนับสนุนการจัดซื้อข้าวสารจากชาวนาไทย (ดู : 12)
 
  จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
จดหมายข่าว ประจำเดือนเมษายน 2565 (ดู : 11)
จดหมายข่าว ประจำเดือนมีนาคม 2565 (ดู : 26)
วันสตรีสากล (ดู : 20)
จดหมายข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (ดู : 29)
จดหมายข่าว ประจำเดือนมกราคม 2565 (ดู : 52)
จดหมายข่าว ประจำเดือนธันวาคม 2564 (ดู : 65)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าเหมือง - เขาปน หมู่ที่ ๑ ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 1)
ประกาศผูัชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านนายทบ หมู่ที่ 6 ตำบลควนทอง (ดู : 1)
การกำหนดสูตรการคำนวณการปรับราคา (สูตร K) ซอยนายทบ (ดู : 1)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายสอด หมู่ที่ 12 (ดู : 4)
การกำหนดสูตรการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง (ค่าK) คสล.ซอยนายสอด (ดู : 3)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยบ้านนายทบ หมู่ที่ 6 ตำบลควนทอง (ดู : 8)
การกำหนดสูตรการคำนวณการปรับราคา (สูตร K) ซอยบ้านนายทบ หมู่ที่ 6 (ดู : 8)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยสระเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลควนทอง (ดู : 119)
การกำหนดสูตรการคำนวณการปรับราคา (สูตร K) ซอยสระเหล็ก หมู่ที่ 1 (ดู : 12)
ประกาศราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหน้าเหมือง-เขาปน หมู่ที่5 ตำบลควนทอง (ดู : 9)
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นนผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว บ้านสำนักสร้าน หมู่ที่ 5 ตำบลควนทอง (ดู : 9)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.ซอยทุ่งหลง หมู่ที่ 5 ตำบลควนทอง โดยเฉพาะวิธี (ดู : 28)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over Lay สายวัดธารทอง-บ้านเตล็ด หมู่ที่ ๑ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 20)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ Over Lay สายห้วยลึก-บ้านปราบ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 22)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยยช่องเนียง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 30)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2564) (ดู : 24)
  ประกาศ อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
การติดตามและประเมิณผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ดู : 20)
รับข้อเสนอแสดงความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (ดู : 30)
การใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ดู : 36)
ประกาศ: ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน (ดู : 48)
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (ดู : 46)
คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง (ดู : 36)
วีดีโอ VDO องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
 
สนับสนุนถุงยังชีพผู้กักตัว เนื่องจากสัมผัสเสี่ยงผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 180)
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 229)
เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมดับตำแหน่ง (ภาค ค) (ดู : 214)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 328)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
แหล่งท่องเที่ยวในตำบลควนทอง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อบต.ควนทอง
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
  ถ.ขนอม-ดอนสัก ม.3 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 
โทรศัพท์ : 075-754230
โทรสาร : 075-754230
E-mail Address : Kuanthong.khanom@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.kuanthong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs