Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ถ.ขนอม-ดอนสัก ม.3 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 โทรศัพท์ 075-754230

 
นายไตรรงค์ ใจสบาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
(081-956-3331)
 
นายวิรัช สุชศิริ
ปลัด อบต.ควนทอง
( 084-8987003)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญัญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
มาตราการป้องกัน
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
กิจการสภา
กิจการงานสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แบบฟอร์มต่างๆ
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ช่องทางการเข้าทำแบบสำรวจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ปีงบประมาณ 2564
1.ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT)
2.ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT)
คลิกตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT)
คลิกตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT)
   

  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
ประชาสัมพันธ์ แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน และรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติฯ (ดู : 2)
การสงเคราะห์ช่วยเหลิือคนพิการที่ติดเชื้อหรอเจ็บป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 (ดู : 15)
การกำหนดสูตรการคำนวณการปรับราคา(สูตรค่าK) โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหน้าปั๊ม ม.11 (ดู : 0)
โครงการวงเวียนช่วยชีวิต ประจำปี 2564  (ดู : 7)
การแยกกักตัวในชุมชน ลดการแพร่เชื้อโควิด-19 (ดู : 8)
งดประกอบอาหารทุกประเภทที่มีควันและกลิ่นรบกวน บริเวณพื้นที่กางเต้นน (ดู : 6)
 
  จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
จดหมายข่าว ประจำเดือนสิงหาคม 2564 (ดู : 3)
จดหมายข่าว ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 (ดู : 4)
จดหมายข่าวประจำ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 (ดู : 20)
จดหมายข่าวประจำ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 (ดู : 39)
จดหมายข่าวประจำ เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 (ดู : 40)
จดหมายข่าวประจำ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 (ดู : 98)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว พร้อมก่อสร้างหอถังสูงทรงถ้วยแชมเปญ ขนาด 30 ลบ.ม บ้านท่าจอด หมู่ที่ 4 ตำบลควนทอง  (ดู : 0)
การกำหนดสูตรการคำนวณการปรับราคา(สูตรค่าK) โครงการปรับปรุงต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้านสายคลองเหลง-ขนอม บ้านคลองเหลง หมู่ที่ 6 บ้านหน้าเหมือง หมู่ที่ 5 ตำบลควนทอง (ดู : 1)
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้านสายคลองเหลง-ขนอมบ้านคลองเหลง หมู่ที่ 6 บ้านหน้าเหมือง หมู่ที่ 5 ตำบลควนทอง (ดู : 0)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล แบบถังแรงดันขนาด 500 ลิตร พร้อมก่อสร้างโรงเรือน ซอยคลองกัด หมู่ที่ 8 ตำบลควนทอง (ดู : 2)
การกำหนดสูตรการคำนวณการปรับราคา(สูตรค่าK) โครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล แบบแรงดันขนาด 500 ลิตร พร้อมก่อสร้างโรงเรือน ซอสคลองกัด หมู่ที่ 8 ต.ควนทอง (ดู : 0)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมถังแรงดัน บ้านช่องเสียด หมู่ 6 ต.ควนทอง (ดู : 4)
ประกาศราคากลาง โครงก่อสร้างถนน คสล.ซอยหน้าปั๊ม หมู่ที่11 ต.ควนทอง (ดู : 5)
ประกาศราคากลาง โครงก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายมนัส หมู่ที่ 10 ต.ควนทอง (ดู : 4)
การกำหนดสูตรการคำนวณการปรับราคา(สูตรค่าK) โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายมนัส หมู่ 10 (ดู : 3)
กำหนดสูตรการคำนวณการปรับราคา(สูตรค่าk) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมถังแรงดัน บ้านช่องเสียด หมู่ที่ 6 (ดู : 4)
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 4)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด เส้นผ่าศุนย์กลาง 6 นิ้ว พร้อมก่อสร้างหอถังสูงทรงถ้วยแชมเปญขนาด 30 ลบ.ม(บ้านท่าจอด) หมู่ที่ 4 ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 74)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถถน ศสล.ซอยในหุบ หมู่ที่ 7 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถถน ศสล.ซอยนายมุก-นายสงัด หมู่ที่ 8 ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์์ (e-bidding) (ดู : 4)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถถน ศสล.ซอยดอนอ้อหมู่ที่ 12- หมู่ที่ 4 ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์์ (e-bidding) (ดู : 4)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีดซอยบ้านนายทบ หมู่ที่ 6 ตำบลควนทอง (ดู : 18)
  ประกาศ อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทองให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน (ดู : 10)
ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง (ดู : 78)
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๔ (ดู : 90)
ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง (ดู : 91)
ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด้กเล็กโรงเรียนบ้านท่าน้อย (ดู : 111)
การให้พนักงานจ้างได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (เฉพาะราย) (ดู : 95)
วีดีโอ VDO องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
 
ออกพื้นที่ฉีควัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 32)
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 111)
เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมดับตำแหน่ง (ภาค ค) (ดู : 98)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 103)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
แหล่งท่องเที่ยวในตำบลควนทอง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
   
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
  ถ.ขนอม-ดอนสัก ม.3 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 
โทรศัพท์ : 075-754230
โทรสาร : 075-754230
E-mail Address : info@kuanthong.go.th
 
   Copyright © 2019. www.kuanthong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs