Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ถ.ขนอม-ดอนสัก ม.3 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 โทรศัพท์ 075-754230

 
นายสราวุฒิ แพลือ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
(061-257-5372)
 
นายวิรัช สุขศิริ
ปลัด อบต.ควนทอง
( 084-8987003)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญัญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
มาตราการป้องกัน
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานงบแสดงแสดงฐานะการเงินประจำปี
รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
รายงานการจัดจำหน่ายทรัพย์สินออกจากทะเบียนคุมประจำปี
รายงานการสรวจสอบพัสดุประจำปี
กิจการสภา
กิจการงานสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แบบฟอร์มต่างๆ
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒


  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2567 “อบต.ควนทองคัพ ครั้งที่ 21”  (ดู : 53)
ลงพื้นที่ บริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้านประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ดู : 157)
กำหนดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2567  (ดู : 92)
ตารางการลงพื้นที่ดำเนินการฉีดวัคซีป้องกันพิษสุนัขบ้าในตำบลควนทอง ประจำปี พ.ศ.2567 (ดู : 20)
การขอยื่นรับค่าจัดการศพผู้สูงอายุ (ดู : 20)
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (ดู : 23)
 
  จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
จดหมายข่าวประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2567 (ดู : 81)
จดหมายข่าวประจำเดือนมีนาคม ประจำปี พ.ศ.2567 (ดู : 11)
จดหมายข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปี 2567 (ดู : 9)
จดหมายข่าวประจำเดือน มกราคม 2567 (ดู : 35)
จดหมายข่าวประจำเดือน ธันวาคม 2566 (ดู : 33)
ความรู้รอบรั้ว อบต.ควนทอง (ดู : 32)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
การกำหนดสูตรการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง(ค่า K) ท่อเมนส่งน้ำประปา หมู่ที่10 (ดู : 86)
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลควนทอง (ดู : 11)
การกำหนดสูตรการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง (ค่า K) หมู่ที่ 8 (ดู : 10)
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลควนทอง (ดู : 10)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยท่าจอด-คลองธง หมู่ที่ 3 ตำบลควนทอง (ดู : 11)
การกำหนดสูตรการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง(ค่า K) คสล.ซอยท่าจอด-คลองธง หมู่ที่ 3 (ดู : 10)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยในแหลม หมู่ที่ 4 ตำบลควนทอง (ดู : 12)
การกำหนดสูตรการคำนวณการปรับราคา(สูตรค่าK) คสล.ซอยในแหลม หมู่ที่ 4 (ดู : 10)
การกำหนดสูตรการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง(ค่า k)โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังเพิ่มแรงดัน (ดู : 22)
ประกาศราคากลาง โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง (ดู : 20)
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว พร้อมก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังเพิ่มแรงดัน หมู่ที่ 3 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (ดู : 5)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว พร้อมก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังเพิ่มแรงดัน หมู่ที่7 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลควนทอง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 0)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมท่อเมนส่งนำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยมาทอง หมู่ที่ 11 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 18)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยท่าจอด-คลองธง หมู่ที่ 3 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (ดู : 10)
  ประกาศ อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
ประกาศราคาประเมิณทุนทรัพย์ของที่ดินและปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2567 (ดู : 17)
แผนการซ่อมแซมบำรุงรักษาครุณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ดู : 9)
การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2567 และสมัยสามัญประจำปีถัดไป พ.ศ.2568 (ดู : 24)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง การใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 (ดู : 25)
ประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ประจำปีงบประมาณ 2567 (ดู : 55)
การใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ดู : 56)
วีดีโอ VDO องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง (ดู : 103)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 79)
แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 94)
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 94)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์การรับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง (ดู : 74)
การรับสม้ครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ดู : 295)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
แผ่นพับท่องเที่ยว
 
  อ่านรายละเอียด  
 
กระดานสนทนา (Q&A) องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง คลิ๊กที่นี่
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อบต.ควนทอง
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
  ถ.ขนอม-ดอนสัก ม.3 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 
โทรศัพท์ : 075-754230
โทรสาร : 075-754230
E-mail Address : Kuantong.khanom@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.kuanthong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs