Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ถ.ขนอม-ดอนสัก ม.3 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 โทรศัพท์ 075-754230

 
นายสราวุฒิ แพลือ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
(061-257-5372)
 
นายวิรัช สุขศิริ
ปลัด อบต.ควนทอง
( 084-8987003)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญัญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
มาตราการป้องกัน
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานงบแสดงแสดงฐานะการเงินประจำปี
รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
รายงานการจัดจำหน่ายทรัพย์สินออกจากทะเบียนคุมประจำปี
รายงานการสรวจสอบพัสดุประจำปี
กิจการสภา
กิจการงานสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แบบฟอร์มต่างๆ
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ช่องทางการเข้าทำแบบสำรวจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ปีงบประมาณ 2564
1.ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT)
2.ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT)
คลิกตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT)
คลิกตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT)
   

  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
การขยายระยะเวลาด้านการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (ดู : 4)
การป้องกันและแก้ปัญหาการฉ้อโกงออนไลน์ (ดู : 2)
รับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ดู : 10)
การกำหนดสูตรการคำนวณการปรับราคา (สูตร K) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ซอยสามแยกคึกฤทธิ์ (ดู : 23)
สรุปผลโครงการอบรมสัมนาเพื่อซักซ่อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 19)
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต (ดู : 34)
 
  จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
จดหมายข่าวประจำเดือน ตุลาคม 2565 (ดู : 6)
จดหมายข่าวประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (ดู : 11)
จดหมายข่าวประจำเดือน กันยายน 2565 (ดู : 2)
ขั้นตอนและวิธีกำจัดขยะอินทรีย์ (ดู : 12)
จดหมายข่าวประจำเดือนสิงหาคม 2565 (ดู : 51)
จดหมายข่าว ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 (ดู : 54)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว พร้อมก่อสร้างหอถังสูงทรงถ้วยแชมเปญขนาด 20 ลบ.ม.(ซอยสามแยกคึกฤทธิ์) หมู่ที่11 (ดู : 1)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้วพร้อมก่อสร้างหอถังสูงทรงถ้วยแชมเปญขนาด 20 ลบ.ม.(ซอยสามแยกคึกฤทธิ์) หมู่ที่ 11 ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 20)
ประกาศราคากลาง โครงการขุดเจาะบาดาล ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว พร้อมก่อสร้างหอถังสูงทรงถ้วยแชมเปญขนาด 20 ลบ.ม (ซอยนางพร้อม-ท่าน้อย) หมู่ที่ 5 ตำบลควนทอง  (ดู : 27)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง หมู่ที่ 10 ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กโทรนิกส์(e-bidding) (ดู : 16)
การกำหนดสูตรการคำนวณการปรับราคา (สูตร K) โครงการแสงสว่างเพื่อความปลอดภัย บ้านคลองเหลง (ดู : 18)
ประกาศราคากลาง โครงการแสงสว่างเพื่อความปลอดภัย บ้านคลองเหลง หมู่ที่ 6 ตำบลควนทอง (ดู : 19)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง หมู่ที่ 10 ตำบลควนทอง (ดู : 14)
การกำหนดสูตรการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง (ค่า K) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาหัวช้าง (ดู : 19)
ประกาศราคากลาง โครงการขุดเจาะบาดาล ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว พร้อมก่อสร้างหอถังสูงทรงถ้วยแชมเปญขนาด 20 ลบ.ม (ซอยสามแยกคึกฤทธิ์) หมู่ที่ 11 ตำบลควนทอง (ดู : 35)
ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว พร้อมก่อสร้างหอถังสูงทรง ถ้วยเชมเปญขนาด 20 ลบ.ม. ซอยนางพร้อม - ท่าน้อย หมู่ที่ 5 (ดู : 25)
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว พร้อมก่อสร้างหอถังสูงทรงถ้วยแชมเปญขนาด 20 ลบ.ม.(ซอยสามแยกคึกฤทธิ์) หมู่ที่ 11 ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 1)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง หมู่ที่ 10 ตำบลควนทอง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 10)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว พร้อมก่อถังสูงทรงถ้วยแชมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม.(ซอยนางพร้อม-ท่าน้อย)หมู่ที่ 5 ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 14)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2565) (ดู : 9)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการแสงสว่างเพื่อความปลอดภัย บ้านคลองเหลง หมู่ที่ 6 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการแสงว่างเพื่อความปลอดภัย บ้านคลองเหลง หมู่ที่ 6 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13)
  ประกาศ อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๖ (ดู : 2)
การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 13)
รายงานรายรับ-รายจ่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง (ดู : 22)
การติดตามและประเมิณผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ดู : 90)
รับข้อเสนอแสดงความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (ดู : 129)
การใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ดู : 113)
วีดีโอ VDO องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
 
งานลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
การรับสม้ครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ดู : 123)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 292)
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 341)
เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมดับตำแหน่ง (ภาค ค) (ดู : 312)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 530)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
แผ่นพับท่องเที่ยว
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อบต.ควนทอง
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
  ถ.ขนอม-ดอนสัก ม.3 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 
โทรศัพท์ : 075-754230
โทรสาร : 075-754230
E-mail Address : Kuanthong.khanom@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.kuanthong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs