Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ถ.ขนอม-ดอนสัก ม.3 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 โทรศัพท์ 075-754230

 
นายสราวุฒิ แพลือ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
(061-257-5372)
 
นายวิรัช สุขศิริ
ปลัด อบต.ควนทอง
( 084-8987003)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญัญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
มาตราการป้องกัน
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานงบแสดงแสดงฐานะการเงินประจำปี
รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
รายงานการจัดจำหน่ายทรัพย์สินออกจากทะเบียนคุมประจำปี
รายงานการสรวจสอบพัสดุประจำปี
กิจการสภา
กิจการงานสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แบบฟอร์มต่างๆ
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒


  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
ประชาสัมพันธ์ให้สภาเด็กและเยาวชน สภานักเรียน ยุวอาสาสมัครสาธารณสุข แกนนำ นักเรียน/นักศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความรู้สร้างเครือข่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิหลักประกันสุขภาพ (ดู : 7)
แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2565 (ดู : 10)
ประชาสัมพันธ์โครงการการประกวดพืชผัก ผลไม้วันงานชาวสวน (ดู : 21)
ขอความร่วมมือประชาชนตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 15)
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักานจ้าง (ดู : 31)
ขออนุมัติขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (ดู : 17)
 
  จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
จดหมายข่าวประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2566 (ดู : 15)
จดหมายข่าวประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 (ดู : 19)
จดหมายข่าวประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566 (ดู : 25)
จดหมายข่าวประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2566 (ดู : 25)
จดหมายข่าวประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 (ดู : 18)
“มาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ” ประเพณีมหาศรัทธา  (ดู : 38)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคูตำบลควนทอง (ดู : 13)
การกำหนดสูตรการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง (ค่า K) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู (ดู : 9)
การกำหนดสูตรการคำนวณปรัปราคางานก่อสร้าง(ค่า K) คสล.ซอยโรงเรียนเขาวังทอง (ดู : 9)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการกอสร้างถนน คสล.ซอยโรงเรียนเขาวังทอง หมู่ที่ 7 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 14)
การกำหนดสูตรการคำนวนปรับราคางานก่อสร้าง(ค่า K) คสล.ซอยวิรัตน์พัฒนา ม.1 (ดู : 10)
ประกาศราคากลางโครงการสร้างถนน คสล.ซอยวิรัตน์พัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลควนทอง (ดู : 9)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน ซอยห้วยลึก หมูที่ 10 ตำบลควนทอง (ดู : 10)
การกำหนดสูตรการคำนวนปรับราคางานก่อสร้าง(ค่า K) การปรับปรุงต่อเติมท่อเมนสางน้ำประปาหมู่บ้าน ม.11 (ดู : 9)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน ซอนร่วมใจ-ห้วยเสาธง หมูที่ 11 ตำบลควนทอง (ดู : 10)
ประกาศราคากลาง โครงการคูระบายน้ำ ซอยหน้าเหมือง-ด่านหินแรด-น้ำตก(ท่อระบายน้ำ คสล. 0..60x1.00 ม. พร้อมบ่อพักระยะทาง 150 ม.) หมู่ 5 ตำบลควนทอง  (ดู : 13)
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ(15 ที่นั่ง) ตามโครงการป้องกันเด็กจมน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคีรีรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (ดู : 5)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ(10 ที่นั่ง) ตามโครงการป้องกันเด็กจมน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (ดู : 5)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกณ์การดำเนินโครงการการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กและเด็กก่อนวัยเรียน (ฟันสวย ยิ้มใส ห่างไกลฟันผุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกณ์การดำเนินโครงการการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กและเด็กก่อนวัยเรียน (ฟันสวย ยิ้มใส ห่างไกลฟันผุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกณ์การดำเนินโครงการการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กและเด็กก่อนวัยเรียน (ฟันสวย ยิ้มใส ห่างไกลฟันผุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิลโครงการป้องกันเด็กจมน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5)
  ประกาศ อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
รายงานผลการประเมินมาตราฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 14)
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ.2566 (ดู : 28)
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2566 (ดู : 31)
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 (ดู : 32)
ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 42)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 130)
วีดีโอ VDO องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง (ดู : 14)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 9)
แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 15)
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 16)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์การรับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง (ดู : 11)
การรับสม้ครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ดู : 229)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
แผ่นพับท่องเที่ยว
 
  อ่านรายละเอียด  
 
กระดานสนทนา (Q&A) องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง คลิ๊กที่นี่
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อบต.ควนทอง
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
  ถ.ขนอม-ดอนสัก ม.3 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 
โทรศัพท์ : 075-754230
โทรสาร : 075-754230
E-mail Address : Kuantong.khanom@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.kuanthong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs