Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ถ.ขนอม-ดอนสัก ม.3 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 โทรศัพท์ 075-754230

 
นายสราวุฒิ แพลือ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
(061-257-5372)
 
นายวิรัช สุขศิริ
ปลัด อบต.ควนทอง
( 084-8987003)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญัญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
มาตราการป้องกัน
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานงบแสดงแสดงฐานะการเงินประจำปี
รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
กิจการสภา
กิจการงานสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แบบฟอร์มต่างๆ
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ช่องทางการเข้าทำแบบสำรวจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ปีงบประมาณ 2564
1.ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT)
2.ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT)
คลิกตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT)
คลิกตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT)
   

  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
การดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พระษา 12 สิงหาคม 2565 (ดู : 1)
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 (ดู : 0)
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2565 (ดู : 9)
ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2656 (ฉบับทบทวน) เพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2565 (ดู : 16)
#วันงดสูบบุหรี่โลก (ดู : 12)
อบต.ควนทอง ลงพื้นที่รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2565 (ดู : 11)
 
  จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 (ดู : 11)
กระดานข่าว ประจำเดือนมิถุนายน (ดู : 12)
จดหมายข่าว ประจำเดือนเมษายน 2565 (ดู : 37)
จดหมายข่าว ประจำเดือนมีนาคม 2565 (ดู : 45)
วันสตรีสากล (ดู : 34)
จดหมายข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (ดู : 48)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
การประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประชาอุทิศ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลควนทอง (ดู : 1)
การกำหนดสูตรการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง (ค่า K) ซอยประชาอุทิศ 1(หมู่ที่2) (ดู : 3)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ถนนนสายเขาวัง-เขาสามหน้า หมู่ที่ 9 ตำบลควนทอง (ดู : 1)
การกำหนดสูตรการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง(ค่า K) ถนนสายเขาวัง-เขาสามหน้า (ดู : 3)
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (ดู : 3)
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหานะและขนส่ง รถส่วนกลางประเภทรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ (ดู : 11)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ 6 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 18)
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมท่อเมนส่งประปาหมู่บ้าน บริเวณบ้านคลองเคลง หมู่ที่ 6 ตำบลควนทอง (ดู : 9)
การกำหนดสูตรการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง (ค่าK) บริเวณบ้านคลองเหลง (ดู : 9)
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน ซอยเขาน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลควนทอง (ดู : 19)
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลางประเภทรถบรรทุก(ดีเซ,)แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 0)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตตำบลควนทอง หมู่ที่ 1,2,3,4,7และหมู่ที่ 9 ต.ควนทอง จำนวน 22 สาย ซ่อมแซม ถนน คสล. จำนวน 1 สายหมู่ที่ 9 ต.ควนทอง จำนวน 22 สาย ซ่อมแซมถนน คสล.จำนวน 1 สาย (ดู : 2)
ประากศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตตำบลควนทองง หมู่ที่ 5,6,8,10,11 และหมู่ที่ 12 ต.ควนทอง จำนวน 38 สาย และซ่อมแซมไหล่ทางถนนลาดยาง จำนวน 1 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน ซอยบ้านนานนท์ หมู่ที่ 12 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 19)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน ซอยบ้านเขาปน หมู่ที่ 5 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 18)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน บริเวณบ้านคลองเหลง หมู่ที่ 6 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 16)
  ประกาศ อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
การติดตามและประเมิณผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ดู : 38)
รับข้อเสนอแสดงความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (ดู : 51)
การใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ดู : 50)
ประกาศ: ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน (ดู : 61)
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (ดู : 60)
คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง (ดู : 49)
วีดีโอ VDO องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
 
สนับสนุนถุงยังชีพผู้กักตัว เนื่องจากสัมผัสเสี่ยงผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 199)
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 248)
เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมดับตำแหน่ง (ภาค ค) (ดู : 232)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 372)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
แผ่นพับท่องเที่ยว
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อบต.ควนทอง
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
  ถ.ขนอม-ดอนสัก ม.3 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 
โทรศัพท์ : 075-754230
โทรสาร : 075-754230
E-mail Address : Kuanthong.khanom@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.kuanthong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs