Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ถ.ขนอม-ดอนสัก ม.3 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 โทรศัพท์ 075-754230

 
นายสราวุฒิ แพลือ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
(061-257-5372)
 
นายวิรัช สุขศิริ
ปลัด อบต.ควนทอง
( 084-8987003)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญัญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
มาตราการป้องกัน
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานงบแสดงแสดงฐานะการเงินประจำปี
รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
รายงานการจัดจำหน่ายทรัพย์สินออกจากทะเบียนคุมประจำปี
รายงานการสรวจสอบพัสดุประจำปี
กิจการสภา
กิจการงานสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แบบฟอร์มต่างๆ
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒


  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน (ดู : 319)
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมรับชมภาพยนตร์โปรแกรมพิเศษ ในรอบประชาชนทั่วไป(โครงการรถโรงหนัง) (ดู : 300)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ 2567 (ดู : 316)
แผนการออกให้บริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 (ดู : 11)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 25)
วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี พ.ศ. 2567 (ดู : 12)
 
  จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
จดหมายข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2567 (ดู : 316)
จดหมายข่าวประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2567 (ดู : 12)
จดหมายข่าวประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2567 (ดู : 102)
จดหมายข่าวประจำเดือนมีนาคม ประจำปี พ.ศ.2567 (ดู : 28)
จดหมายข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปี 2567 (ดู : 26)
จดหมายข่าวประจำเดือน มกราคม 2567 (ดู : 55)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 320)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นศ.ถ 70-010 ซอยประชาอุทิศ 2 หมู่ที่ 2 บ้านควนทอง ตำบลควนทอง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,225 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,125 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 19)
การกำหนดสูตรการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง(ค่า K) ท่อเมนส่งน้ำประปา หมู่ที่10 (ดู : 105)
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลควนทอง (ดู : 28)
การกำหนดสูตรการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง (ค่า K) หมู่ที่ 8 (ดู : 28)
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลควนทอง (ดู : 29)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยท่าจอด-คลองธง หมู่ที่ 3 ตำบลควนทอง (ดู : 27)
การกำหนดสูตรการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง(ค่า K) คสล.ซอยท่าจอด-คลองธง หมู่ที่ 3 (ดู : 26)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยในแหลม หมู่ที่ 4 ตำบลควนทอง (ดู : 28)
การกำหนดสูตรการคำนวณการปรับราคา(สูตรค่าK) คสล.ซอยในแหลม หมู่ที่ 4 (ดู : 26)
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสสายทาง นศ.ถ 70-010 ซอยประชาอุทิศ 2 หมู่ที่ 2 บ้านควนทอง ตำบลควนทอง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,225 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,125 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 16)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว พร้อมก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังเพิ่มแรงดัน หมู่ที่ 3 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (ดู : 21)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว พร้อมก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังเพิ่มแรงดัน หมู่ที่7 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 22)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลควนทอง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 19)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมท่อเมนส่งนำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 27)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยมาทอง หมู่ที่ 11 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 34)
  ประกาศ อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
ประกาศราคาประเมิณทุนทรัพย์ของที่ดินและปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2567 (ดู : 33)
แผนการซ่อมแซมบำรุงรักษาครุณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ดู : 25)
การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2567 และสมัยสามัญประจำปีถัดไป พ.ศ.2568 (ดู : 39)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง การใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 (ดู : 39)
ประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ประจำปีงบประมาณ 2567 (ดู : 79)
การใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ดู : 78)
วีดีโอ VDO องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง (ดู : 131)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 103)
แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 114)
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 120)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์การรับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง (ดู : 92)
การรับสม้ครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ดู : 318)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
แผ่นพับท่องเที่ยว
 
  อ่านรายละเอียด  
 
กระดานสนทนา (Q&A) องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง คลิ๊กที่นี่
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อบต.ควนทอง
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
  ถ.ขนอม-ดอนสัก ม.3 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 
โทรศัพท์ : 075-754230
โทรสาร : 075-754230
E-mail Address : Kuantong.khanom@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.kuanthong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs