Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ถ.ขนอม-ดอนสัก ม.3 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 โทรศัพท์ 075-754230

 
นายสราวุฒิ แพลือ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
(061-257-5372)
 
นายวิรัช สุขศิริ
ปลัด อบต.ควนทอง
( 084-8987003)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญัญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
มาตราการป้องกัน
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานงบแสดงแสดงฐานะการเงินประจำปี
รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
รายงานการจัดจำหน่ายทรัพย์สินออกจากทะเบียนคุมประจำปี
รายงานการสรวจสอบพัสดุประจำปี
กิจการสภา
กิจการงานสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แบบฟอร์มต่างๆ
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒


  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35-38 /2566 (ดู : 4)
การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และป้าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู : 10)
ผลประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment:LPA) ประจปี 2566 (ดู : 14)
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือนตุลาคม 2566 (ดู : 31)
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 24)
ประชาสัมพันธ์ให้สภาเด็กและเยาวชน สภานักเรียน ยุวอาสาสมัครสาธารณสุข แกนนำ นักเรียน/นักศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความรู้สร้างเครือข่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิหลักประกันสุขภาพ (ดู : 29)
 
  จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
จดหมายข่าวประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 (ดู : 3)
จดหมายข่าวประจำเดือน ตุลาคม 2566 (ดู : 5)
จดหมายข่าวประจำเดือน กันยายน 2566 (ดู : 5)
จดหมายข่าวประจำเดือน สิงหาคม 2566 (ดู : 5)
จดหมายข่าวประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2566 (ดู : 34)
จดหมายข่าวประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 (ดู : 40)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
การกำหนดสูตรการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง (ค่า K) บ้านนานนท์ หมู่ที่ 12  (ดู : 18)
ประกาศราคากลาง โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะโซล่าเซลล์ บ้านนานนท์ หมู่ที่ 12 ตำบลควนทอง (ดู : 23)
การกำหนดสูตรการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง (ค่า K) บ้านน้ำผุด หมู่ที่ 2 (ดู : 17)
ประกาศราคากลาง โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะโซล่าเซลล์ บ้านน้ำผุด หมู่ที่ 2 ตำบลควนทอง (ดู : 18)
การกำหนดสูตรการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง (ค่า K) บ้านคลองวัง หมู่่ที่ 8 ตำบลควนทอง (ดู : 16)
ประกาศราคากลาง โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะโซล่าเซลล์ บ้านคลองวัง หมู่ที่ 8 ตำบลควนทอง (ดู : 17)
การกำหนดสูตรการคำนวณการปรับราคา(สูตรค่าK) ซอยนายยูเรน หมู่ที่ 10 (ดู : 18)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายยูเรน หมู่ที่ 10 ตำบลควนทอง (ดู : 18)
การกำหนดสูตรการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง (ค่า K) หลังคาสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู (ดู : 18)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน บางคู ตำบลควนทอง (ดู : 18)
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะโซล่าเซลล์ บ้านท่าน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 15)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะโซล่าเซลล์ บ้านน้ำผุด หมู่ที่ 2 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (ดู : 17)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะโซล่าเซลล์ บ้านนานนท์ หมู่ที่ 12 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (ดู : 17)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะโซล่าเซลล์ บ้านคลองวัง หมู่ที่ 8 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาจง (ดู : 17)
ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตตำบลควนทอง หมู่ที่ 5,6,7,8,9,10 และหมู่ที่ 11 ตำบลควนทอง จำนวน 10 สาย ซ่อมแซมไหล่ทางถนนลาดยาง หมู่ที่ 2 ตำบลควนทอง จำนวน 1 สาย และซ่อมแซมท่อลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 9 ตำบลควนทอง จำนวน 1 จุด โดยวิธีฌฉพะเจาะจง (ดู : 15)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยยูเรน หมู่ที่ 10 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 15)
  ประกาศ อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
ประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ประจำปีงบประมาณ 2567 (ดู : 8)
การใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ดู : 15)
รายงานรายรับ-รายจ่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง (ดู : 15)
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 (ดู : 16)
รายงานผลการประเมินมาตราฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 33)
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ.2566 (ดู : 47)
วีดีโอ VDO องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง (ดู : 43)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 34)
แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 38)
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 36)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์การรับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง (ดู : 31)
การรับสม้ครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ดู : 254)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
แผ่นพับท่องเที่ยว
 
  อ่านรายละเอียด  
 
กระดานสนทนา (Q&A) องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง คลิ๊กที่นี่
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อบต.ควนทอง
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
  ถ.ขนอม-ดอนสัก ม.3 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 
โทรศัพท์ : 075-754230
โทรสาร : 075-754230
E-mail Address : Kuantong.khanom@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.kuanthong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs