Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ถ.ขนอม-ดอนสัก ม.3 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 โทรศัพท์ 075-754230

 
นายสราวุฒิ แพลือ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
(061-257-5372)
 
นายวิรัช สุขศิริ
ปลัด อบต.ควนทอง
( 084-8987003)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญัญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
มาตราการป้องกัน
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานงบแสดงแสดงฐานะการเงินประจำปี
รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
รายงานการจัดจำหน่ายทรัพย์สินออกจากทะเบียนคุมประจำปี
รายงานการสรวจสอบพัสดุประจำปี
กิจการสภา
กิจการงานสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แบบฟอร์มต่างๆ
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
การกำหนดสูตรการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง (ค่า K) บ้านนานนท์ หมู่ที่ 12 (ดู : 18) 29 ก.ย. 2566
ประกาศราคากลาง โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะโซล่าเซลล์ บ้านนานนท์ หมู่ที่ 12 ตำบลควนทอง (ดู : 23) 29 ก.ย. 2566
การกำหนดสูตรการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง (ค่า K) บ้านน้ำผุด หมู่ที่ 2 (ดู : 17) 29 ก.ย. 2566
ประกาศราคากลาง โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะโซล่าเซลล์ บ้านน้ำผุด หมู่ที่ 2 ตำบลควนทอง (ดู : 18) 29 ก.ย. 2566
การกำหนดสูตรการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง (ค่า K) บ้านคลองวัง หมู่่ที่ 8 ตำบลควนทอง (ดู : 16) 26 ก.ย. 2566
ประกาศราคากลาง โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะโซล่าเซลล์ บ้านคลองวัง หมู่ที่ 8 ตำบลควนทอง (ดู : 17) 26 ก.ย. 2566
การกำหนดสูตรการคำนวณการปรับราคา(สูตรค่าK) ซอยนายยูเรน หมู่ที่ 10 (ดู : 18) 4 ก.ย. 2566
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายยูเรน หมู่ที่ 10 ตำบลควนทอง (ดู : 18) 4 ก.ย. 2566
การกำหนดสูตรการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง (ค่า K) หลังคาสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู (ดู : 18) 4 ส.ค. 2566
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน บางคู ตำบลควนทอง (ดู : 18) 4 ส.ค. 2566
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคูตำบลควนทอง (ดู : 35) 4 ส.ค. 2566
การกำหนดสูตรการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง (ค่า K) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู (ดู : 29) 4 ส.ค. 2566
การกำหนดสูตรการคำนวณการปรับราคา(สูตรค่าK) สล.ซอยจ่าบูลย์ หมู่ที่ 12 (ดู : 17) 3 ส.ค. 2566
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ซอยจ่าบูลย์ หมู่ที่ 12 ตำบลควนทอง (ดู : 16) 3 ส.ค. 2566
การกำหนดสูตรการคำนวณการปรับราคา(สูตรค่าK) หน้าวัดคลองเหลง หมู่ 6 (ดู : 18) 3 ส.ค. 2566
ประกาศราคากลาง โครงการคูระบายน้ำ หน้าวัดคลองเหลง หมู่ 6 ตำบลควนทอง (ดู : 18) 3 ส.ค. 2566
การกำหนดสูตรการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง (ค่า K) คสล.ซอยโรงเรียนเขาวังทอง หมู่ที่ 7 (ดู : 16) 26 ก.ค. 2566
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยโรงเรียนเขาวังทอง หมู่ที่ 7 ตำบลควนทอง (ดู : 15) 26 ก.ค. 2566
การกำหนดสูตรการคำนวณปรัปราคางานก่อสร้าง(ค่า K) คสล.ซอยโรงเรียนเขาวังทอง (ดู : 29) 26 ก.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการกอสร้างถนน คสล.ซอยโรงเรียนเขาวังทอง หมู่ที่ 7 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 34) 26 ก.ค. 2566
การกำหนดสูตรการคำนวณการปรับราคา(สูตรค่าK) คสล.ซอยบ้านประสานมิตร หมู่ที่ 5 (ดู : 16) 25 ก.ค. 2566
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านประสานมิตร หมู่ที่ 5 ตำบลควนทอง (ดู : 17) 25 ก.ค. 2566
การกำหนดสูตรการคำนวณการปรับราคา(สูตรค่าK) คสล.ซอยบ้านนายสุบิน-บ้านนายปรีชา หมู่ที่ 8 (ดู : 17) 25 ก.ค. 2566
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายสุบิน-บ้านนายปรีชา หมู่ที่ 8 ตำบลควนทอง (ดู : 16) 25 ก.ค. 2566
การกำหนดการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง (ค่า K) คสล.ซอยวิรัจน์พัฒนา หมู่ที่ 1 (ดู : 16) 20 ก.ค. 2566
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยวิรัจน์พัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลควนทอง (ดู : 17) 20 ก.ค. 2566
การกำหนดสูตรการคำนวนปรับราคางานก่อสร้าง(ค่า K) คสล.ซอยวิรัตน์พัฒนา ม.1 (ดู : 29) 20 ก.ค. 2566
ประกาศราคากลางโครงการสร้างถนน คสล.ซอยวิรัตน์พัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลควนทอง (ดู : 28) 20 ก.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน ซอยห้วยลึก หมูที่ 10 ตำบลควนทอง (ดู : 30) 19 ก.ค. 2566
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน ซอยห้วยลึก หมู่ที่ 10 ตำบลควนทอง (ดู : 16) 14 ก.ค. 2566
การกำหนดการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง (ค่า K) ซอยร่วมใจ-ห้วยเสาธง หมู่ที่ 11 (ดู : 16) 14 ก.ค. 2566
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน ซอยร่วมใจ-ห้วยเสาธง หมู่ที่ 11 ตำบลควนทอง (ดู : 16) 14 ก.ค. 2566
การกำหนดสูตรการคำนวนปรับราคางานก่อสร้าง(ค่า K) การปรับปรุงต่อเติมท่อเมนสางน้ำประปาหมู่บ้าน ม.11 (ดู : 29) 14 ก.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน ซอนร่วมใจ-ห้วยเสาธง หมูที่ 11 ตำบลควนทอง (ดู : 30) 14 ก.ค. 2566
ประกาศราคากลาง โครงการคูระบายน้ำ ซอยหน้าเหมือง-ด่านหินแรด-น้ำตก(ท่อระบายน้ำ คสล. 0..60x1.00 ม. พร้อมบ่อพักระยะทาง 150 ม.) หมู่ 5 ตำบลควนทอง (ดู : 33) 26 มิ.ย. 2566
การกำหนดสูตรการคำนวณปรับราคางงานก่อสร้าง(ค่าK) โครงการคูระบายน้ำ ซอยหน้าเหมือง (ดู : 28) 23 มิ.ย. 2566
การกำหนดสูตรการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง(ค่า K) คสล.สายเขาพนมยูง-เขาดิน หมู่ที่ 7 (ดู : 33) 16 มิ.ย. 2566
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาพนมยูง-เขาดิน หมู่ที่ 7 ตำบลควนทอง (ดู : 31) 16 มิ.ย. 2566
การกำหนดสูตรการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง(ค่า K) คสล.สายหน้าวัดธารทอง-ชลประทาน หมู่ที่1 (ดู : 32) 14 มิ.ย. 2566
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าวัดธารทอง-ชลประทาน หมู่ที่ 1 ตำบลควนทอง (ดู : 31) 14 มิ.ย. 2566
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยนายจิตร ชูพันธ์ หมู่ที่ 6 ต.ควนทอง (ดู : 31) 14 มิ.ย. 2566
การกำหนดสูตรการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง(ค่า K) ซอยนายจิตร ชูพันธ์ (ดู : 30) 14 มิ.ย. 2566
การกำหนดสูตรการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง(ค่า K) โครงการปรับปรุงต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน(บ้านเจย์ดดีหลวง) (ดู : 31) 13 มิ.ย. 2566
ประกาศราคากลาง จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมท่อเมนส่งนำประปาหมู่บ้าน(บ้านเจดีย์หลวง) หมู่ที่ 4 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 31) 13 มิ.ย. 2566
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยห้วยด้วน-ซอยตาผล หมู่ที่ 11 ต.ควนทอง (ดู : 33) 6 มิ.ย. 2566
การกำหนดสูตรการคำนวณการปรับราคา(สูตรค่าK) ซอยห้วยด้วน-ซอยตาผล ม.11 (ดู : 32) 6 มิ.ย. 2566
การกำหนดสูตรการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง(ค่า K) คสล.ซอยบ้านจ่าธรรม หมู่ที่ 4 (ดู : 44) 19 เม.ย. 2566
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านจ่าธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลควนทอง (ดู : 45) 19 เม.ย. 2566
การกำหนดสูตรการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง(ค่า K) คสล.ซอยประชาอุทิศ 1 หมู่ที่ 2 (ดู : 42) 11 เม.ย. 2566
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประชาอุทิศ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลควนทอง (ดู : 45) 11 เม.ย. 2566
การกำหนดสูตรการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง(ค่า K) คสล.ซอยประชาอุทิศ 1 หมู่ที่ 9 (ดู : 41) 5 เม.ย. 2566
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประชาอุทิศ 1 หมู่ที่ 9 ตำบลควนทอง (ดู : 41) 4 เม.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงกา่รก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กรหัสสายทาง นศ.ถ. 70-013 จายสายนุราช บ้านเจดีย์หลวง หมู่ที่ 4,12 ตำบลควนทอง ำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 76) 10 ก.พ. 2566
การกำหนดการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง (ค่า K) โครงการปรับปรุงต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปาราคางานก่ออสร้าง(ค่า K) (ดู : 77) 16 ธ.ค. 2565
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน ซอยด่านหินแรด หมู่ที่ 5 ตำบลควนทอง (ดู : 84) 16 ธ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว พร้อมก่อสร้างหอถังสูงทรงถ้วยแชมเปญขนาด 20 ลบ.ม.(ซอยสามแยกคึกฤทธิ์) หมู่ที่11 (ดู : 92) 12 ต.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้วพร้อมก่อสร้างหอถังสูงทรงถ้วยแชมเปญขนาด 20 ลบ.ม.(ซอยสามแยกคึกฤทธิ์) หมู่ที่ 11 ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 98) 12 ต.ค. 2565
ประกาศราคากลาง โครงการขุดเจาะบาดาล ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว พร้อมก่อสร้างหอถังสูงทรงถ้วยแชมเปญขนาด 20 ลบ.ม (ซอยนางพร้อม-ท่าน้อย) หมู่ที่ 5 ตำบลควนทอง (ดู : 103) 10 ต.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง หมู่ที่ 10 ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กโทรนิกส์(e-bidding) (ดู : 88) 10 ต.ค. 2565
การกำหนดสูตรการคำนวณการปรับราคา (สูตร K) โครงการแสงสว่างเพื่อความปลอดภัย บ้านคลองเหลง (ดู : 92) 5 ต.ค. 2565
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
  ถ.ขนอม-ดอนสัก ม.3 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 
โทรศัพท์ : 075-754230
โทรสาร : 075-754230
E-mail Address : Kuantong.khanom@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.kuanthong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs