Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ถ.ขนอม-ดอนสัก ม.3 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 โทรศัพท์ 075-754230

 
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
ว่าง
 
นายวิรัช สุขศิริ
ปลัด อบต.ควนทอง
( 084-8987003)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญัญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
มาตราการป้องกัน
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานงบแสดงแสดงฐานะการเงินประจำปี
กิจการสภา
กิจการงานสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แบบฟอร์มต่างๆ
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
การกำหนดสูตรคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง(ค่าK) การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 11 (ดู : 11) 8 ธ.ค. 2564
ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว พร้อมก่อสร้างหอถังสูงทรงถ้วย-แชมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม.(ซอยสามแยกคึกฤทธิ์) หมู่ 11 ต.ควนทอง (ดู : 16) 8 ธ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยดอนอ้อ หมู่ที่ 12-4 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13) 7 ธ.ค. 2564
การกำหนดสูตรคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง(ค่าK) กำหนดคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการสร้างถนน คสล.ซอยดอนอ้อ (ดู : 16) 30 พ.ย. 2564
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ศสล.ซอยดอนอ้อ หมู่ที่ ๑๒-๔ ตำบลควนทอง (ดู : 14) 30 พ.ย. 2564
ประกาศผลชนะผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรฏาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2564) (ดู : 36) 12 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นศ.ถ.70-015 จากสายบางคู ถึงาสยเจดีย์หลวง บ้านบางคู,บ้านเจย์ดีหลวง หมู่ที่3,4 ตำบลควนทองโดยวิธีคัดเลือก (ดู : 39) 1 ต.ค. 2564
การกำหนดสูตรการคำนวณการปรับราคา(สูตรค่าK) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยเขาพนมยูง หมู่ที่4,7 ควนทอง (ดู : 46) 17 ก.ย. 2564
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยเขาพนมยูง หมู่ที่ 4,7 ตำบลควนทอง (ดู : 36) 17 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว พร้อมก่อสร้างหอถังสูงทรงถ้วยแชมเปญ ขนาด 30 ลบ.ม บ้านท่าจอด หมู่ที่ 4 ตำบลควนทอง (ดู : 41) 16 ก.ย. 2564
ประกาศราคากลาง ครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นศ.ถ.70-015 จากสายบางคู ถึงาสยเจดีย์หลวง บ้านบางคู,บ้านเจย์ดีหลวง หมู่ที่3,4 ตำบลควนทอง (ดู : 29) 14 ก.ย. 2564
การกำหนดสูตรการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง (ค่าK) (ดู : 22) 14 ก.ย. 2564
การกำหนดสูตรการคำนวณการปรับราคา(สูตรค่าK) โครงการปรับปรุงต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้านสายคลองเหลง-ขนอม บ้านคลองเหลง หมู่ที่ 6 บ้านหน้าเหมือง หมู่ที่ 5 ตำบลควนทอง (ดู : 36) 8 ก.ย. 2564
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้านสายคลองเหลง-ขนอมบ้านคลองเหลง หมู่ที่ 6 บ้านหน้าเหมือง หมู่ที่ 5 ตำบลควนทอง (ดู : 48) 8 ก.ย. 2564
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล แบบถังแรงดันขนาด 500 ลิตร พร้อมก่อสร้างโรงเรือน ซอยคลองกัด หมู่ที่ 8 ตำบลควนทอง (ดู : 30) 8 ก.ย. 2564
การกำหนดสูตรการคำนวณการปรับราคา(สูตรค่าK) โครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล แบบแรงดันขนาด 500 ลิตร พร้อมก่อสร้างโรงเรือน ซอสคลองกัด หมู่ที่ 8 ต.ควนทอง (ดู : 32) 8 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมถังแรงดัน บ้านช่องเสียด หมู่ 6 ต.ควนทอง (ดู : 35) 30 ส.ค. 2564
ประกาศราคากลาง โครงก่อสร้างถนน คสล.ซอยหน้าปั๊ม หมู่ที่11 ต.ควนทอง (ดู : 36) 30 ส.ค. 2564
ประกาศราคากลาง โครงก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายมนัส หมู่ที่ 10 ต.ควนทอง (ดู : 36) 30 ส.ค. 2564
การกำหนดสูตรการคำนวณการปรับราคา(สูตรค่าK) โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายมนัส หมู่ 10 (ดู : 25) 30 ส.ค. 2564
กำหนดสูตรการคำนวณการปรับราคา(สูตรค่าk) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมถังแรงดัน บ้านช่องเสียด หมู่ที่ 6 (ดู : 29) 25 ส.ค. 2564
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมถังแรงดัน บ้านช่องเสียด หมู่ 6 ตำบลควนทอง (ดู : 24) 25 ส.ค. 2564
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถประจำตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 28) 24 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหน้าควน-เขาสามหน้าหมู่ 9 โดบวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 34) 24 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายสอด หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 70) 24 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประชาอุทิศ1 หมู่ที่ 9 (ดู : 33) 24 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยโรงรม-เขาคอก หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 27) 17 ส.ค. 2564
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล แบบถังแรงดันขนาด 500 ลิตร พร้อมก่อสร้างโรงเรือน ซอยคลองกัด หมู่ที่ 8 ตำบลควนทอง (ดู : 30) 16 ส.ค. 2564
ประกาศกำหนดสูตรการคำนวณการปรับราคา (สูตรค่าK) (ดู : 27) 16 ส.ค. 2564
กำหนดสูตรการคำนวณการปรับราคา(สูตรค่าk)โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนายมุก-นายสงัด หมู่ที่ 8 (ดู : 27) 16 ส.ค. 2564
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายมุก-นายสงัด หมู่ที่ 8 ตำบลควนทอง (ดู : 28) 16 ส.ค. 2564
กำหนดสูตรการคำนวณการปรับราคา(สูตรค่าk)โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยในหุบ หมู่ที่ 7 (ดู : 29) 16 ส.ค. 2564
ประกาศราคากลาง โครงก่อสร้างถนน คสล.ซอยในหุบ หมู่ที่ 7 ต.ควนทอง (ดู : 34) 16 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยพัฒนา 1 หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 24) 13 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านล่างฝั่งตะวันออก-ฝั่งตะวันตก หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 27) 13 ส.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยดอนอ้อ หมู่ที่12-หมู่ที่4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 34) 11 ส.ค. 2564
การกำหนดสูตรการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง (ค่าK) แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านล่างฝั่งตะวันออก-ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 3. ควนทอง (ดู : 26) 6 ส.ค. 2564
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยประชาอุทิศ 2 หมู่ที่ 2 ตำบลควนทอง (ดู : 27) 6 ส.ค. 2564
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านล่างฝั่งตะวันออก-ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 3 ตำบลควนทอง (ดู : 30) 6 ส.ค. 2564
กำหนดสูตรการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง (ค่า K) แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการสร้างถนน คสล.ซอยพัฒนา 1 หมู่ที่2 (ดู : 28) 6 ส.ค. 2564
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.โรงรม-เขาคอก หมู่ 1 ตำบลควนทอง (ดู : 26) 6 ส.ค. 2564
การกำหนดสูตรการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง (ค่าK) เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยโรงรม-เขาคอก ม.1 ควนทอง (ดู : 28) 6 ส.ค. 2564
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยดอนอ้อ หมู่ที่ 12-หมู่ที่ 4 ตำบลควนทอง (ดู : 30) 5 ส.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ดู : 32) 16 ก.ค. 2564
การกำหนดสูตรการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง (ค่าK) โครงการก่อสร้างระบบประปา บ้านหน้าควน (ดู : 35) 5 ก.ค. 2564
ประกาศราคากลาง โครงการระบบประปาแบบหอถังสูงทรงถ้วยแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับปรุงต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปาบ้านหน้าควน หมู่ที่ 2 ตำบลควนทอง (ดู : 34) 5 ก.ค. 2564
การกำหนดสูตรการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง (สูตรค่าK) สามแยก-ช่องลด หมู่ที่ 12 (ดู : 32) 5 ก.ค. 2564
ประกาศราครากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบหอถังสูงทรงถ้วยแชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับปรุงต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปา สามแยก - ช่องลด หมู่ที่ 12 ตำบลควนทอง (ดู : 33) 5 ก.ค. 2564
กำหนดสูตรการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง (ค่า K) โครงการ คสล.ซอยหน้าควน-เขาสามหน้า หมู่ที่ 9 ตำบลควนทอง (ดู : 38) 21 มิ.ย. 2564
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยประชาอุทิศ 1 หมู่ที่ 9 ตำบลควนทอง (ดู : 55) 21 มิ.ย. 2564
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหน้าควน-เขขาสามหน้า หมู่ที่9 ตำบลควนทอง (ดู : 47) 21 มิ.ย. 2564
การกำหนดสูตรการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง (ค่า K) คสล.ซอยประาอุทิศ1 หมู่ที่ 9 ตำบลควนทอง (ดู : 38) 21 มิ.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าจอด หมู่ที่ 3 - คลองธง หมู่ที่ 2 ตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 45) 9 มิ.ย. 2564
ประกาศราคากลาง โครงก่อสร้าง คสล.สายท่าจอด หมู่ 3 - คลองธง หมู่ที่ 2 ตำบลควนทอง (ดู : 51) 2 มิ.ย. 2564
การกำหนดสูตรการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง (ค่าK) (ดู : 49) 2 มิ.ย. 2564
การกำหนดสูตรการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง (ค่าK) คสล.ซอยนายสอด หมู่12 (ดู : 41) 1 มิ.ย. 2564
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คลส.ซอยนายสอด หมู่ 12 ตำบลควนทอง (ดู : 40) 1 มิ.ย. 2564
เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ศสล.ซอยเสรีพัฒนา หมู่ที่ 4 (ตอนที่ 2) ตำบลควนทอง (ดู : 155) 7 พ.ค. 2564
ประกาศผลชนะผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกรฏาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2564) (ดู : 19) 30 เม.ย. 2564
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายจำนงค์ หมู่ที่ 10 ตำบลควนทอง (ดู : 120) 31 มี.ค. 2564
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
  ถ.ขนอม-ดอนสัก ม.3 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 
โทรศัพท์ : 075-754230
โทรสาร : 075-754230
E-mail Address : info@kuanthong.go.th
 
   Copyright © 2019. www.kuanthong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs