Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ถ.ขนอม-ดอนสัก ม.3 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 โทรศัพท์ 075-754230

 
นายสราวุฒิ แพลือ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
(061-257-5372)
 
นายวิรัช สุขศิริ
ปลัด อบต.ควนทอง
( 084-8987003)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญัญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
มาตราการป้องกัน
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานงบแสดงแสดงฐานะการเงินประจำปี
รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
รายงานการจัดจำหน่ายทรัพย์สินออกจากทะเบียนคุมประจำปี
รายงานการสรวจสอบพัสดุประจำปี
กิจการสภา
กิจการงานสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แบบฟอร์มต่างๆ
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
การกำหนดสูตรการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง(ค่า K) ท่อเมนส่งน้ำประปา หมู่ที่10 (ดู : 86) 4 เม.ย. 2567
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลควนทอง (ดู : 11) 4 เม.ย. 2567
การกำหนดสูตรการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง (ค่า K) หมู่ที่ 8 (ดู : 10) 4 เม.ย. 2567
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลควนทอง (ดู : 10) 4 เม.ย. 2567
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยท่าจอด-คลองธง หมู่ที่ 3 ตำบลควนทอง (ดู : 11) 25 มี.ค. 2567
การกำหนดสูตรการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง(ค่า K) คสล.ซอยท่าจอด-คลองธง หมู่ที่ 3 (ดู : 10) 25 มี.ค. 2567
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยในแหลม หมู่ที่ 4 ตำบลควนทอง (ดู : 12) 21 มี.ค. 2567
การกำหนดสูตรการคำนวณการปรับราคา(สูตรค่าK) คสล.ซอยในแหลม หมู่ที่ 4 (ดู : 10) 21 มี.ค. 2567
การกำหนดสูตรการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง(ค่า k)โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังเพิ่มแรงดัน (ดู : 22) 29 ก.พ. 2567
ประกาศราคากลาง โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง (ดู : 20) 29 ก.พ. 2567
การกำหนดสูตรการคำนวนปรับราคางานก่อสร้าง(ค่า K) โครงการจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.1-12 ต.ควนทอง (ดู : 23) 21 ก.พ. 2567
การกำหนดสูตรการคำนวณการปรับราคา (สูตรค่า K) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ในเขตตำบลควนทอง หมู่ที่ 6,8,10 และหมู่ที่ 12 จำนวน 22 สาย (ดู : 25) 21 ก.พ. 2567
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ในเขตตำบลควนทอง หมู่ที่ 6,8,10 และหมู่ที่ 12 จำนวน 22 สาย ตำบลควนทอง (ดู : 26) 21 ก.พ. 2567
ประกาศราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมทดสอบคุณภาพน้ำ ซอยศาลาต้นไทร ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังเพิ่มแรงดัน ซอยศาลาต้นไทร หมู่ที่ 8 ตำบลควนทอง (ดู : 25) 20 ก.พ. 2567
การกำหนดสูตรการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง(ค่า K) ซอยน้ำผุด (ดู : 23) 20 ก.พ. 2567
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบถังเพิ่มแรงดัน ซอยน้ำผุด หมู๋ที่1 ตำบลควนทอง (ดู : 23) 20 ก.พ. 2567
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 30) 13 ก.พ. 2567
การกำหนดสูตรการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง (ค่า K) บ้านบางคู บ้านท่าจอด และท่าจอด-เขาวังทอง ม.3 และ ม.4 (ดู : 26) 6 ก.พ. 2567
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านบางคู-บ้านท่าจอด และท่าจอด-เขาวังทอง หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 4 ตำบลควนทอง (ดู : 27) 6 ก.พ. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนทองด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 42) 25 ม.ค. 2567
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ดู : 24) 24 ม.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 107) 11 ม.ค. 2567
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อรถตีนตะขาบ (ดู : 41) 4 ม.ค. 2567
การกำหนดสูตรการคำนวณการปรับราคา(สูตร K) โครงการก่อสร้างรั้ว อบต.ควนทอง (ดู : 41) 3 ม.ค. 2567
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง (ดู : 41) 3 ม.ค. 2567
การกำหนดสูตรการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง(ค่า K) (ดู : 38) 20 ธ.ค. 2566
ประกาศราคากลาง โครงการคูระบายน้ำ ตัว U ซ.พรุหมัดลิง หมู่ที่ 7 ตำบลควนทอง (ดู : 40) 20 ธ.ค. 2566
การกำหนดสูตรการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง (ค่า K) บ้านนานนท์ หมู่ที่ 12 (ดู : 67) 29 ก.ย. 2566
ประกาศราคากลาง โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะโซล่าเซลล์ บ้านนานนท์ หมู่ที่ 12 ตำบลควนทอง (ดู : 63) 29 ก.ย. 2566
การกำหนดสูตรการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง (ค่า K) บ้านน้ำผุด หมู่ที่ 2 (ดู : 57) 29 ก.ย. 2566
ประกาศราคากลาง โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะโซล่าเซลล์ บ้านน้ำผุด หมู่ที่ 2 ตำบลควนทอง (ดู : 55) 29 ก.ย. 2566
การกำหนดสูตรการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง (ค่า K) บ้านคลองวัง หมู่่ที่ 8 ตำบลควนทอง (ดู : 51) 26 ก.ย. 2566
ประกาศราคากลาง โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะโซล่าเซลล์ บ้านคลองวัง หมู่ที่ 8 ตำบลควนทอง (ดู : 54) 26 ก.ย. 2566
การกำหนดสูตรการคำนวณการปรับราคา(สูตรค่าK) ซอยนายยูเรน หมู่ที่ 10 (ดู : 51) 4 ก.ย. 2566
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายยูเรน หมู่ที่ 10 ตำบลควนทอง (ดู : 52) 4 ก.ย. 2566
การกำหนดสูตรการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง (ค่า K) หลังคาสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู (ดู : 51) 4 ส.ค. 2566
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน บางคู ตำบลควนทอง (ดู : 51) 4 ส.ค. 2566
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคูตำบลควนทอง (ดู : 68) 4 ส.ค. 2566
การกำหนดสูตรการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง (ค่า K) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคู (ดู : 62) 4 ส.ค. 2566
การกำหนดสูตรการคำนวณการปรับราคา(สูตรค่าK) สล.ซอยจ่าบูลย์ หมู่ที่ 12 (ดู : 48) 3 ส.ค. 2566
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ซอยจ่าบูลย์ หมู่ที่ 12 ตำบลควนทอง (ดู : 47) 3 ส.ค. 2566
การกำหนดสูตรการคำนวณการปรับราคา(สูตรค่าK) หน้าวัดคลองเหลง หมู่ 6 (ดู : 49) 3 ส.ค. 2566
ประกาศราคากลาง โครงการคูระบายน้ำ หน้าวัดคลองเหลง หมู่ 6 ตำบลควนทอง (ดู : 49) 3 ส.ค. 2566
การกำหนดสูตรการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง (ค่า K) คสล.ซอยโรงเรียนเขาวังทอง หมู่ที่ 7 (ดู : 47) 26 ก.ค. 2566
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยโรงเรียนเขาวังทอง หมู่ที่ 7 ตำบลควนทอง (ดู : 46) 26 ก.ค. 2566
การกำหนดสูตรการคำนวณปรัปราคางานก่อสร้าง(ค่า K) คสล.ซอยโรงเรียนเขาวังทอง (ดู : 62) 26 ก.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการกอสร้างถนน คสล.ซอยโรงเรียนเขาวังทอง หมู่ที่ 7 ตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 67) 26 ก.ค. 2566
การกำหนดสูตรการคำนวณการปรับราคา(สูตรค่าK) คสล.ซอยบ้านประสานมิตร หมู่ที่ 5 (ดู : 47) 25 ก.ค. 2566
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านประสานมิตร หมู่ที่ 5 ตำบลควนทอง (ดู : 48) 25 ก.ค. 2566
การกำหนดสูตรการคำนวณการปรับราคา(สูตรค่าK) คสล.ซอยบ้านนายสุบิน-บ้านนายปรีชา หมู่ที่ 8 (ดู : 47) 25 ก.ค. 2566
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายสุบิน-บ้านนายปรีชา หมู่ที่ 8 ตำบลควนทอง (ดู : 47) 25 ก.ค. 2566
การกำหนดการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง (ค่า K) คสล.ซอยวิรัจน์พัฒนา หมู่ที่ 1 (ดู : 47) 20 ก.ค. 2566
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยวิรัจน์พัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลควนทอง (ดู : 48) 20 ก.ค. 2566
การกำหนดสูตรการคำนวนปรับราคางานก่อสร้าง(ค่า K) คสล.ซอยวิรัตน์พัฒนา ม.1 (ดู : 62) 20 ก.ค. 2566
ประกาศราคากลางโครงการสร้างถนน คสล.ซอยวิรัตน์พัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลควนทอง (ดู : 62) 20 ก.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน ซอยห้วยลึก หมูที่ 10 ตำบลควนทอง (ดู : 67) 19 ก.ค. 2566
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน ซอยห้วยลึก หมู่ที่ 10 ตำบลควนทอง (ดู : 47) 14 ก.ค. 2566
การกำหนดการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง (ค่า K) ซอยร่วมใจ-ห้วยเสาธง หมู่ที่ 11 (ดู : 47) 14 ก.ค. 2566
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติมท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน ซอยร่วมใจ-ห้วยเสาธง หมู่ที่ 11 ตำบลควนทอง (ดู : 47) 14 ก.ค. 2566
การกำหนดสูตรการคำนวนปรับราคางานก่อสร้าง(ค่า K) การปรับปรุงต่อเติมท่อเมนสางน้ำประปาหมู่บ้าน ม.11 (ดู : 62) 14 ก.ค. 2566
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
  ถ.ขนอม-ดอนสัก ม.3 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 
โทรศัพท์ : 075-754230
โทรสาร : 075-754230
E-mail Address : Kuantong.khanom@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.kuanthong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs