Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ถ.ขนอม-ดอนสัก ม.3 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 โทรศัพท์ 075-754230

 
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
ว่าง
 
นายวิรัช สุขศิริ
ปลัด อบต.ควนทอง
( 084-8987003)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญัญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
มาตราการป้องกัน
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานงบแสดงแสดงฐานะการเงินประจำปี
กิจการสภา
กิจการงานสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แบบฟอร์มต่างๆ
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศ ยกเลิกการจัดโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 (ดู : 6) 5 ม.ค. 2565
การฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ (ดู : 15) 24 ธ.ค. 2564
การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 19) 16 ธ.ค. 2564
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อความรู้เรื่องเชื้อดื้อยาฯ เพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยาและความตระหนักรู้ด้านการใช้ยา (ดู : 20) 9 ธ.ค. 2564
ประกาศ งดการจัดกิจกรรมลอยกระทงประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 25) 18 พ.ย. 2564
ขอเลื่อนการบริจาคโลหิต (ดู : 26) 15 พ.ย. 2564
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต (ดู : 23) 11 พ.ย. 2564
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ดู : 29) 29 ต.ค. 2564
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง (ดู : 61) 8 ต.ค. 2564
พายุดีเปรสชั่น บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง (ดู : 26) 8 ต.ค. 2564
ประชุมสมานฉันท์ (ดู : 47) 5 ต.ค. 2564
วันพระราชทานธงชาติไทย(Thai National Flag Day) (ดู : 36) 28 ก.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 2564 (ดู : 37) 27 ก.ย. 2564
ปภ.แนะวิธีปฏิตนปลอดภัย เมื่อเกิดดินถล่ม (ดู : 28) 23 ก.ย. 2564
ถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม ลูกจ้างมีสิทธิ์อะไรบ้าง (ดู : 28) 22 ก.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์ แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน และรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติฯ (ดู : 27) 13 ก.ย. 2564
การสงเคราะห์ช่วยเหลิือคนพิการที่ติดเชื้อหรอเจ็บป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 (ดู : 49) 7 ก.ย. 2564
การกำหนดสูตรการคำนวณการปรับราคา(สูตรค่าK) โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหน้าปั๊ม ม.11 (ดู : 27) 30 ส.ค. 2564
โครงการวงเวียนช่วยชีวิต ประจำปี 2564 (ดู : 34) 24 ส.ค. 2564
การแยกกักตัวในชุมชน ลดการแพร่เชื้อโควิด-19 (ดู : 31) 16 ส.ค. 2564
งดประกอบอาหารทุกประเภทที่มีควันและกลิ่นรบกวน บริเวณพื้นที่กางเต้นน (ดู : 42) 6 ส.ค. 2564
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องกำนกสถานที่อื่น และวิธีอื่น ในการยื่นคำขอเพื่อดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2563 (ดู : 34) 6 ส.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดให้บริเวณหมู่เกาะกระตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่ควบคุมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2564 (ดู : 28) 6 ส.ค. 2564
การกำหนดสูตรการคำนวณการปรับราคา(สูตรค่าK) โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยดอนอ้อ (ดู : 31) 5 ส.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) (ดู : 41) 4 ส.ค. 2564
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 44) 29 ก.ค. 2564
กำชับการปฏิบติตามมติ ศบค.และงดการอบรมใบอนุญาตขับรถทั่วประเทศ (ดู : 29) 19 ก.ค. 2564
การลงพื้นที่ เก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 51) 23 มิ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์แผนการออกพื้นที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 (ดู : 49) 7 มิ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การสงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ของประชาชน (ดู : 87) 17 พ.ค. 2564
การใช้งานแอปพลิเคชั่น Civic Education (ดู : 81) 30 เม.ย. 2564
แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้สูงอายุ (ดู : 105) 19 เม.ย. 2564
5 วิธีป้องกันตนเองและครอบครัวหนีห่างโควิด (ดู : 184) 7 เม.ย. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน (ดู : 107) 7 เม.ย. 2564
วันสำคัญ (ดู : 66) 6 เม.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนซื้อมะม่วงน้ำดอกไม้ จ.ปราจีนบุรี (ดู : 43) 5 เม.ย. 2564
การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน (ดู : 46) 5 เม.ย. 2564
สุขนามัยดี หนีห่างโควิด (ดู : 89) 5 เม.ย. 2564
ศูนย์ข้อมูลCOVID19 (ดู : 81) 5 เม.ย. 2564
กำหนดสูตรการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง (ค่า K) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง หมู่ที่12 (ดู : 55) 31 มี.ค. 2564
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (ดู : 60) 30 มี.ค. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน (ดู : 77) 26 มี.ค. 2564
เลือกสภาพแวดล้อมปลอดภัยห่างไกลโควิด (ดู : 66) 25 มี.ค. 2564
กำหนดการออกพื้นที่การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ดู : 52) 25 มี.ค. 2564
งานป้องกันสาธารณภัย (ดู : 78) 15 มี.ค. 2564
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ประจำปีการศึกษา 2564 (ดู : 50) 15 มี.ค. 2564
เรื่อง ระเบียบมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษาว่าด้วยทุนการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548 (ดู : 73) 20 ก.พ. 2564
การขับเคลื่อนโครงการเราชนะ (ดู : 66) 19 ก.พ. 2564
ขอแจ้งคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดของบริษัทสายการบินนกสกู๊ด จำกัด (ดู : 65) 19 ก.พ. 2564
สรรพากรขยายเวลาการยื่นแบบฯ ให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการ ลดผลกระทบจากโควิด-19 (ดู : 38) 9 ก.พ. 2564
กรมการปกครอง ขยายกำหนดเวลา จัดทำบัตรประจำตัวประชาชน (ดู : 41) 9 ก.พ. 2564
เช็คสิทธิ์ (ดู : 49) 9 ก.พ. 2564
เช็กเลย! ไทม์ไลน์รับเงินเยียวยา ‘เราชนะ’ 3 กลุ่ม . (ดู : 42) 2 ก.พ. 2564
มท.ขยายเวลาจัดเก็บภาษีที่ดิน 2 เดือน และลดภาษี 90% บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน (ดู : 40) 2 ก.พ. 2564
เรื่อง โรงเรียนฝึกพนักงานโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท (ดู : 75) 1 ก.พ. 2564
เรื่อง หมึกสายวงน้ำเงิน......พิษร้ายจากท้องทะเล (ดู : 51) 29 ม.ค. 2564
เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) (ดู : 81) 18 ม.ค. 2564
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจำหน่าย-จ่ายแลกเหรียญที่ระลึก และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก (ดู : 70) 14 ม.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อขอรับการตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 48) 13 ม.ค. 2564
ขอส่งประกาศ (ดู : 70) 13 ม.ค. 2564
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
  ถ.ขนอม-ดอนสัก ม.3 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 
โทรศัพท์ : 075-754230
โทรสาร : 075-754230
E-mail Address : info@kuanthong.go.th
 
   Copyright © 2019. www.kuanthong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs