Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ถ.ขนอม-ดอนสัก ม.3 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 โทรศัพท์ 075-754230

 
นายไตรรงค์ ใจสบาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
(081-956-3331)
 
นายวิรัช สุชศิริ
ปลัด อบต.ควนทอง
( 084-8987003)
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญัญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
มาตราการป้องกัน
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
กิจการสภา
กิจการงานสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แบบฟอร์มต่างๆ
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประชาสัมพันธ์ แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน และรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติฯ (ดู : 2) 13 ก.ย. 2564
การสงเคราะห์ช่วยเหลิือคนพิการที่ติดเชื้อหรอเจ็บป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 (ดู : 14) 7 ก.ย. 2564
การกำหนดสูตรการคำนวณการปรับราคา(สูตรค่าK) โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหน้าปั๊ม ม.11 (ดู : 0) 30 ส.ค. 2564
โครงการวงเวียนช่วยชีวิต ประจำปี 2564 (ดู : 7) 24 ส.ค. 2564
การแยกกักตัวในชุมชน ลดการแพร่เชื้อโควิด-19 (ดู : 8) 16 ส.ค. 2564
งดประกอบอาหารทุกประเภทที่มีควันและกลิ่นรบกวน บริเวณพื้นที่กางเต้นน (ดู : 6) 6 ส.ค. 2564
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องกำนกสถานที่อื่น และวิธีอื่น ในการยื่นคำขอเพื่อดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2563 (ดู : 8) 6 ส.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดให้บริเวณหมู่เกาะกระตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่ควบคุมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2564 (ดู : 5) 6 ส.ค. 2564
การกำหนดสูตรการคำนวณการปรับราคา(สูตรค่าK) โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยดอนอ้อ (ดู : 5) 5 ส.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) (ดู : 11) 4 ส.ค. 2564
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 18) 29 ก.ค. 2564
กำชับการปฏิบติตามมติ ศบค.และงดการอบรมใบอนุญาตขับรถทั่วประเทศ (ดู : 2) 19 ก.ค. 2564
การลงพื้นที่ เก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 21) 23 มิ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์แผนการออกพื้นที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 (ดู : 19) 7 มิ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การสงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ของประชาชน (ดู : 50) 17 พ.ค. 2564
การใช้งานแอปพลิเคชั่น Civic Education (ดู : 53) 30 เม.ย. 2564
แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้สูงอายุ (ดู : 74) 19 เม.ย. 2564
5 วิธีป้องกันตนเองและครอบครัวหนีห่างโควิด (ดู : 128) 7 เม.ย. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน (ดู : 81) 7 เม.ย. 2564
วันสำคัญ (ดู : 39) 6 เม.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนซื้อมะม่วงน้ำดอกไม้ จ.ปราจีนบุรี (ดู : 20) 5 เม.ย. 2564
การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน (ดู : 19) 5 เม.ย. 2564
สุขนามัยดี หนีห่างโควิด (ดู : 64) 5 เม.ย. 2564
ศูนย์ข้อมูลCOVID19 (ดู : 54) 5 เม.ย. 2564
กำหนดสูตรการคำนวณปรับราคางานก่อสร้าง (ค่า K) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูง หมู่ที่12 (ดู : 29) 31 มี.ค. 2564
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (ดู : 37) 30 มี.ค. 2564
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน (ดู : 52) 26 มี.ค. 2564
เลือกสภาพแวดล้อมปลอดภัยห่างไกลโควิด (ดู : 40) 25 มี.ค. 2564
กำหนดการออกพื้นที่การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ดู : 29) 25 มี.ค. 2564
งานป้องกันสาธารณภัย (ดู : 46) 15 มี.ค. 2564
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ประจำปีการศึกษา 2564 (ดู : 24) 15 มี.ค. 2564
เรื่อง ระเบียบมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษาว่าด้วยทุนการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548 (ดู : 47) 20 ก.พ. 2564
การขับเคลื่อนโครงการเราชนะ (ดู : 39) 19 ก.พ. 2564
ขอแจ้งคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดของบริษัทสายการบินนกสกู๊ด จำกัด (ดู : 41) 19 ก.พ. 2564
สรรพากรขยายเวลาการยื่นแบบฯ ให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการ ลดผลกระทบจากโควิด-19 (ดู : 13) 9 ก.พ. 2564
กรมการปกครอง ขยายกำหนดเวลา จัดทำบัตรประจำตัวประชาชน (ดู : 14) 9 ก.พ. 2564
เช็คสิทธิ์ (ดู : 22) 9 ก.พ. 2564
เช็กเลย! ไทม์ไลน์รับเงินเยียวยา ‘เราชนะ’ 3 กลุ่ม . (ดู : 15) 2 ก.พ. 2564
มท.ขยายเวลาจัดเก็บภาษีที่ดิน 2 เดือน และลดภาษี 90% บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน (ดู : 15) 2 ก.พ. 2564
เรื่อง โรงเรียนฝึกพนักงานโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท (ดู : 45) 1 ก.พ. 2564
เรื่อง หมึกสายวงน้ำเงิน......พิษร้ายจากท้องทะเล (ดู : 26) 29 ม.ค. 2564
เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) (ดู : 56) 18 ม.ค. 2564
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจำหน่าย-จ่ายแลกเหรียญที่ระลึก และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก (ดู : 43) 14 ม.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อขอรับการตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 25) 13 ม.ค. 2564
ขอส่งประกาศ (ดู : 44) 13 ม.ค. 2564
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ส่งนักเรียน/นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (ประเภทโควต้าพื้นที่) (ดู : 46) 12 ม.ค. 2564
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาดูแลกลุ่มผู้สูงอายุและคนพิการ (ดู : 44) 8 ม.ค. 2564
เรื่อง ขอให้ตรวจสอบสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 36) 30 พ.ย. 2563
เรื่อง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ และสำนักงาน/ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง (ดู : 49) 23 พ.ย. 2563
เรื่อง ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง (ดู : 32) 2 พ.ย. 2563
รายชื่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 12) 28 ส.ค. 2563
ความรู้กองทุนบทบาทสตรี (ดู : 13) 15 มิ.ย. 2563
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า รุ่นที่ 2 ประจำปี 2563 (ดู : 47) 15 มิ.ย. 2563
โครงการรณรงค์ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะบรรจโฟมอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดี (ดู : 12) 1 มิ.ย. 2563
เรื่อง ขอให้ตรวจสอบสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 49) 29 พ.ค. 2563
เรื่อง แจ้งเตือนกรณีพายุฤดูร้อน (ดู : 41) 12 พ.ค. 2563
เรื่อง ขยายเวลาปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง (ดู : 40) 27 เม.ย. 2563
เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยีงชีพผู้ป่วยเอดส์ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง (ดู : 25) 10 เม.ย. 2563
เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง (ดู : 49) 10 เม.ย. 2563
เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง (ดู : 26) 10 เม.ย. 2563
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
  ถ.ขนอม-ดอนสัก ม.3 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 
โทรศัพท์ : 075-754230
โทรสาร : 075-754230
E-mail Address : info@kuanthong.go.th
 
   Copyright © 2019. www.kuanthong.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs